Thứ Năm, Tháng Một 17Niềm Tin Là Sức Mạnh
日本語Tiếng Nhật