Chúc mừng các bạn đơn nông nghiệp ra tư cách lưu trú!