Đơn hàng

Đơn hàng

Hiển thị

Dệt vải, kéo sợi

Số lượng : 1 Nữ

Nơi làm vệc : Ishikawa

Lương : 151.916 Yên

Ngày tuyển : 01/11/2022 - 30/11/2022

Nông nghiệp

Số lượng : 1 Nữ

Nơi làm vệc : Aichi

Lương : 165.534

Ngày tuyển : 15/08/2022

Dệt, kéo sợi

Số lượng : 2 Nữ

Nơi làm vệc : Ishikawa

Lương : 151.916 Yên

Ngày tuyển : 03/12/2022

Vận hành máy xây dựng 2

Số lượng : 2 Nam

Nơi làm vệc : Aichi

Lương : 171.000 Yên

Ngày tuyển : 10/09/2022

Vận hành máy xây dựng

Số lượng : 2 Nam

Nơi làm vệc : Aichi

Lương : 204.000 Yên

Ngày tuyển : 10/09/2022

Dệt vải

Số lượng : 3 Nữ

Nơi làm vệc : Ishikawa

Lương : 151.916 Yên

Ngày tuyển : 01/12/2022 - 31/12/2022

Thực phẩm

Số lượng : 3 Nữ

Nơi làm vệc : Gifu

Lương : 157.000 Yên

Ngày tuyển : 01/02/2022 - 28/02/2022

Hàn bán tự động TOKUTEI

Số lượng : 1 Nam

Nơi làm vệc : Shiga

Lương : 176.000 Yên

Ngày tuyển : 01/12/2022 - 29/12/2022

Đóng gói công nghiệp

Số lượng : 12 Nam

Nơi làm vệc : Hiroshima

Lương : 158.530 Yên

Ngày tuyển : 22/12/2022

Kiểm tra linh kiện ô tô

Số lượng : 9 Nữ

Nơi làm vệc : Gifu

Lương : 169.941 Yên

Ngày tuyển : 20/12/2022

Đơn hàn bán tự động

Số lượng : 2 Nam

Lương : 168.560 Yên

Ngày tuyển : 01/11/2022 - 30/11/2022

Đơn xây chát

Số lượng : 3 Nam

Nơi làm vệc : Ibaraki

Lương : 147.200 Yên

Ngày tuyển : 01/12/2022 - 31/12/2022