Đơn hàng

Đơn hàng

Hiển thị

Lái máy xây dựng

Số lượng : 1 nam

Nơi làm vệc : Okayama

Lương : 149.234 yên

Ngày tuyển : 01/03/2022 - 31/03/2022

Đơn hàng buộc thép

Số lượng : 2 nam

Nơi làm vệc : Ibaraki

Lương : 163.333 yên

Ngày tuyển : 01/03/2022 - 31/03/2022

Đơn hàng trồng hành tây

Số lượng : 2 nữ

Nơi làm vệc : Hyogo

Lương : 163.328 yên

Ngày tuyển : 01/03/2022 - 31/03/2022

Đơn hàng vận hành máy dệt

Số lượng : 3 nam

Nơi làm vệc : Isikawa

Lương : 149.168 yên

Ngày tuyển : 17/12/2021 - 27/12/2021

Đơn hàng trồng củ cải

Số lượng : 3 nam

Nơi làm vệc : Ibaraki

Lương : 152.460 yên

Ngày tuyển : 01/12/2021 - 15/12/2021

Đơn hàng dệt, kéo sợi

Số lượng : 2 nữ

Nơi làm vệc : Ishikawa

Lương : 146.801 yên

Ngày tuyển : 29/11/2021 - 15/12/2021

Đơn hàng làm củ cải muối

Số lượng : 2 nữ

Nơi làm vệc : Ibaraki

Lương : 151.188 yên

Ngày tuyển : 01/12/2021 - 17/12/2021

Đơn hàng hàn bán tự động Aichi

Số lượng : 2 nam

Nơi làm vệc : Aichi

Lương : 175.000 yên

Ngày tuyển : 25/11/2021 - 10/12/2021

Đơn hàng đúc khuôn - Aichi

Số lượng : 2 nam

Nơi làm vệc : Aichi

Lương : 159272 yên

Ngày tuyển : 10/10/2021 - 20/10/2021

Chăn nuôi lợn Mie

Số lượng : 2 nam

Nơi làm vệc : Mie

Lương : 153,519 yên

Ngày tuyển : 01/10/2021 - 20/10/2021

Làm đường Niigata

Số lượng : 3 nam

Nơi làm vệc : Niigata

Lương : 150.000 yên (hỗ trợ đi lại 1100 - 3500 yên/ngày)

Ngày tuyển : 05/10/2021 - 20/10/2021

Đường ống Niigata

Số lượng : 02 nam

Nơi làm vệc : Niigata

Lương : 182.500 yên

Ngày tuyển : 01/10/2021 - 09/10/2021