Đơn hàng

Đơn hàng

Hiển thị

Nhuộm vải

Số lượng : 2 Nam, 1 Nữ

Nơi làm vệc : Aichi

Lương : 157.760 Yên

Ngày tuyển : 18/05/2023

Kiểm tra đóng gói

Số lượng : 4 Nữ

Nơi làm vệc : Shiga Yamaguchi

Lương : 155.680 Yên

Ngày tuyển : 15/04/2023

Mạ kim loại

Số lượng : 3 Nam

Nơi làm vệc : Shiga

Lương : 158.130 Yên

Ngày tuyển : 20/03/2023

Lắp ráp thiết bị điện tử

Số lượng : 4 Nữ

Nơi làm vệc : Shiga

Lương : 173.000 Yên

Ngày tuyển : 01/03/2023

HÀN BÁN TỰ ĐỘNG

Số lượng : 6 NAM

Nơi làm vệc : HOKKAIDO

Lương : 229.234 YÊN

Ngày tuyển : 01/03/2023

KỸ SƯ CƠ KHÍ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

Số lượng : 2 NỮ

Nơi làm vệc : HYOGO

Lương : 180.000-220.000

Ngày tuyển : 01/03/2023

KỸ SƯ XÂY DỰNG

Số lượng : 1 Nam

Nơi làm vệc : Aichi

Lương : 200.000-300.000

Ngày tuyển : 01/01/1970

GIA CÔNG CƠ KHÍ 2 NAM

Số lượng : 2 Nam

Nơi làm vệc : Tochigi

Lương : 1.200 Yên/h

Ngày tuyển : 01/01/1970

Đóng gói linh kiện

Số lượng : 1 nữ

Nơi làm vệc : Fukui

Lương : 144.165 Yên

Ngày tuyển : 01/01/1970

GIA CÔNG NHÔM KÍNH

Số lượng : 6 Nam

Nơi làm vệc : Chiba

Lương : 172000 YÊN

Ngày tuyển : 01/01/1970

Đóng gói công nghiệp 9 NAM

Số lượng : 9 Nam

Nơi làm vệc : Aichi

Lương : 158.530 Yên

Ngày tuyển : 09/03/2023

Gia công cơ khí tuyển nam

Số lượng : 3 Nam

Nơi làm vệc : Aichi

Lương : 162.667 Yên

Ngày tuyển : 23/03/2023