Đơn hàng

Đơn hàng

Hiển thị

Gia công cơ khí tuyển nam

Số lượng : 3 Nam

Nơi làm vệc : Aichi

Lương : 162.667 Yên

Ngày tuyển : 23/03/2023

Dệt

Số lượng : 2 Nữ

Nơi làm vệc : Ishikawa

Lương : 151.916 Yên

Ngày tuyển : 01/02/2023 - 28/02/2023

Gia công cơ khí (Tiện)

Số lượng : 3 Nam

Nơi làm vệc : Aichi

Lương : 162.667 Yên

Ngày tuyển : 15/02/2023 - 20/02/2023

Thực phẩm (Làm bánh mỳ)

Số lượng : 3 Nam

Nơi làm vệc : Tochigi

Lương : 158.000 Yên

Ngày tuyển : 21/02/2023 - 21/02/2023

Làm vườn cảnh nhân tạo

Số lượng : 3 Nam

Nơi làm vệc : Osaka

Lương : 181.440 Yên

Ngày tuyển : 06/12/2022

Đúc tokutei

Số lượng : 1 Nam/nữ

Lương : 183.676 Yên

Ngày tuyển : 31/10/2022

Chế biến thực phẩm Tokutei

Số lượng : 2 Nữ

Nơi làm vệc : Tottori

Lương : 167.904 Yên

Ngày tuyển :

Sơn kim loại

Số lượng : 3 Nam

Nơi làm vệc : Aichi

Lương : 166.920 Yên

Ngày tuyển :

Gia công cơ khí

Số lượng : 2 Nam

Nơi làm vệc : Ishikawa

Lương : 163.800 Yên

Ngày tuyển : 01/11/2022 - 30/11/2022

Dệt vải, kéo sợi

Số lượng : 1 Nữ

Nơi làm vệc : Ishikawa

Lương : 151.916 Yên

Ngày tuyển : 01/11/2022 - 30/11/2022

Nông nghiệp

Số lượng : 1 Nữ

Nơi làm vệc : Aichi

Lương : 165.534

Ngày tuyển : 15/08/2022

Dệt, kéo sợi

Số lượng : 2 Nữ

Nơi làm vệc : Ishikawa

Lương : 151.916 Yên

Ngày tuyển : 03/12/2022